ÜCRET POLİTİKASI

Üst Düzey Yöneticiler

Şirketimiz “Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası” bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya’da ve Türkiye’de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ‘’Üst Düzey Yönetici Ücret’’ araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul kararı ile belirlenmekte, OYAK Grubunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi seçilen kişilere ücret ödenmemektedir.