OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Kurallar, şirketimizin saygınlığını ve hizmet kalitesini arttırmak üzere, Şirket çalışanları ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve Şirket içi davranış kültürünü oluşturan değerler bütünüdür.

Yönetim Kurulumuzca onaylanmış olan Etik Kurallar, başta Şirketimiz yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve diğer çalışanların da bu ilkelere uygun hareket etmelerinde öncülük etmeleri gereken kurallar bütünüdür. Tüm çalışanlar, öncelikle aşağıdaki etik kuralların önemini kabul edip, bu kurallara uyarlar.

1. Genel İlkeler

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı ‘’Üst Düzey Yönetici Ücret’’ araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Çalışanlar;

Çalışanlar, Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Çalışanlar, çalışma süresi içinde zamanı en iyi şekilde kullanır. Çalışanlar, Şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz. Çalışanlar, Şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve Şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

Çalışanlar;

  • Görevlerini yerine getirirken, temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde ve sosyal sorumluluk doğrultusunda hareket eder.
  • Kendilerine verilen görevleri yerine getirirken, genel olarak T.C. Kanunları, uluslararası hukuk kuralları ve faaliyet alanın tabi olduğu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile diğer ilgili mevzuat ve üyesi bulunduğu profesyonel kurum ve kuruluşlarca çıkarılmış tüm ilke ve yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklere uygun hareket eder.
  • Kamuya açıklanan bilgilerde şeffaflık ilkesini gözetir, denetim amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtları doğru, eksiksiz şekilde ve zamanında iletmeye özen gösterir.
  • Uluslararası normlar ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda yetkili mercilerle işbirliği yapar; MASAK düzenlemelerine uyarlar

2. Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile İlişkiler

Şirketin amacı, Pay Sahiplerinin yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek ve artı değer yaratmaktır. Şirketimiz halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK mevzuatı ile uyumlu olarak yönlendirir. Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, faaliyetler ve performans, açık ve periyodik bir şekilde güncellenerek Hesap Verilebilirlik anlayışıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur.

Çalışanlar;

  • Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ilişkilerinde profesyonellik, nezaket ve en önemlisi ciddiyet ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde hareket eder.
  • Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri ile bir çalışanın şahsi ve mali bilgilerini, kanun ve diğer yasal düzenlemelerde belirtilen yetkili kişi ya da kurumlar tarafından istenen bilgi ve belgelerin açıklanması konusu dışında en üst düzeyde gizlilikle korur.
  • Pay Sahipleri ve Menfaat Sahipleri şikayetlerini makul bir süre içinde titizlikle inceler, sonuçlandırır ve tekrarlanmaması için gereken önlemleri alırlar.

3. Kamuoyu ile İlişkiler

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler Şirketin belirlediği "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılır. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayımlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, Şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Yönetim Kurulu Başkanının onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

4. Çıkar Çatışmaları

Çalışanlar;

  • Kendileri veya yakınları lehine çıkar çatışması ya da izlenimi yaratacak durumlara sebebiyet vermekten kaçınır, şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde edilmesine, yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlanmasına hiç bir şekilde müsaade etmez. Kendilerinin ya da yakınlarının menfaatlerini ilgilendiren konularda karar sürecinde yer almazlar.
  • Şirket sırlarını mevzuat hükümlerini de dikkate alarak korur, rekabet avantajı sağlayan ve şirkete özel bilgileri şirket dışına çıkarmaz.
  • Görevleri gereği elde etmiş olduğu bilgileri haksız kazanca yol açacak şekilde kullanmaz, menkul kıymetlerinin alım satımında mevzuata ve kamu otoritelerinin düzenlemelerine uygun davranırlar.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.