OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1- AMAÇ VE KAPSAM

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Bilgilendirme Politikası, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

2- YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimizin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur. Şirketimizin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını yürütmekten Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi, sorumludur.

BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

  • Periyodik olarak İMKB’ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
  • Yıllık Faaliyet Raporları
  • Şirket internet sitesi
  • Özel durum açıklama formları
  • Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
  • Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü ve Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla İMKB’de yapılır. Özel durum açıklamaları İMKB’ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikamız gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitemizde (www.oyakyatirimortakligi.com.tr) de yer verilir.

Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

3- İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER

İdari sorumluluğu bulunan kişiler sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan çerçevede ortaklığın, yönetsel veya denetsel organlarının üyeleri ve bu organların üyesi olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişileri içerir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Müdür Yardımcısı , Şirketin her türlü iş ve faaliyetleri ile gelecek ile ilgili strateji ve planları hakkında detaylı bilgiye sahip kabul edilir ve içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilir.

4- İÇSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

"İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’ne yöneltilmelidir.

Güncelleme

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğin 23. maddesine istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz Bilgilendirme Politikası aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’ na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir. "Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler Genel Müdür Murat NERMİN’in bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz portföy bilgilerinin haftalık olarak yatırımcıların ulaşabileceği şekilde gerek İMKB bültenlerinde gerekse şirketimiz web sayfası www.oyakyatirimortakligi.com.tr de yayınlanmaktadır.

Şirketimizce, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.